• 88000 Mostar, BiH
  • +387 63 533 944
  • dompes.mostar@gmail.com

Tehnički podaci

TEHNIČKO IZVJEŠĆE

Uz idejni projekt rekonstrukcije i nadogradnje Zgrade:
Međunarodni centar za dijalog
Franjevačkog studentskog doma i
Franjevačke pučke kuhinje „Kruh sv, Ante“ u Mostaru
Bookcrosing
Galerija

Investitor: Franjevački samostan u Mostaru

Projektni zadatak :

Devastiranu zgradu bivšeg Hrvatskog glazbeno-pjevačkog društva „HRVOJE“ u vlasništvu Franjevačkog Samostana, treba novim projektnim rješenjem prilagoditi novo nastalim potrebama i sadržajima kao:
– poslovni prostori za Međunarodni centar za dijalog
– studentski dom sa 50 dvokrevetni soba sa pratećim sadržajima
– prostori pučke kuhinje „Kruh sv. Ante“
– višenamjenski dvorana sa pratećim sadržajima

Projektno rješenje:

U postojećim gabaritima devastiranog objekta veličine 35x21m, i katnosti prizemlje +kat, projektirali smo sadržaje prema iskazanim željama investitora.

Ovim idejnim projektom cilj nam je bio dati viziju izgleda budućeg objekta sa traženim sadržajima i njihovu dispoziciju u odnosu na postojeće objekte i pristupne ulice.

Predviđenom rekonstrukcijom i nadogradnjom zgrada ne bi izlazila iz postojećih gabarita, a visina bi se izjednačila sa visinom novo sagrađene stambene zgrade.Projektirana zgrada je katnosti P+1+2+3+4+M.

Kat mansarde izgrađen je na jednoj polovici etaže sa južne strane, dok bi drugi dio bila ravna prohodna terasa.

Primarna funkcija objekta sa novim sadržajima je:
– studentski dom kapaciteta 130 ležajeva, sa pratećim sadržajima
– prostori karitativnog sadržaja – javna kuhinja „Kruh sv. Ante“
– višenamjenska dvorana
– poslovni prostori na prvom katu za Međunarodni centar za dijalog

Glavni ulaz u zgradu je ispred Trga Franjevački mučenika, gdje se pristupa sadržajima studentskog doma i višenamjenskoj dvorani. Korisnicima pučke kuhinje pristup je iz Škorine ulice, a iz Čaline ulice se pristupa pomoćnim prostorijama zgrade.

U studentski dom iz prijemnog hola u prizemlju, stubama i dizalom pristupa se sobama koje su predviđene na drugom, trećem i četvrtom katu i djelomice na mansardi zgrade. Sobe su dvokrevetne sa kupaonicom, orijentirane jug i sjever, osim tri sobe koje su orijentirane prema zapadu. Postavka soba prema istočnoj strani nije moguća zbog novoizgrađenog stambenog objekta koji je jednim dijelom izgrađen uz sami naš objekt i katnosti je P+5.

Iz tih razloga smo sa istočne strane prema stambenom objektu predvidjeli višenamjenski prostor za studente koji je djelomično prirodno osvijetljen, a može služiti kao: zajednički prostor, prostor za učenje, priručna knjižnica, predavaonica, kapela i dr.

Kuhinja sa blagovaonicom kapaciteta 80 – 100 sjedećih mjesta za studente predviđena je na prvom katu.

Na prvom katu iznad glavnog ulaza u dvoranu dobili smo kvalitetne prostore za službe medicinske pomoći, kućne njega, fizikalne terapije i trauma centar – psihoterapija u zajednici sa zasebnim ulazom i pristupom.
Ulaz u dvoranu za posjetitelje također je sa Trga franjevački mučenika, dok je ekonomski ulaz odnosno ulaz za izvoditelje sa pripadajućim prostorima sa južne strane iz Čaline ulice.

Kapacitet dvorane je 180 sjedećih mjesta.Predočenim rješenjem pod dvorane predvidjeli smo da se radi kaskadno, ali on može biti i ravan pa dvorana može služi i za sportske aktivnosti.

U prizemnom dijelu objekta iz Škorine ulice predvidjeli smo pristup korisnicima pučke kuhinje „Kruh sv. Ante“ kapaciteta 40-50 sjedećih mjesta sa kuhinjom i pripadajućim prostorima.

Sadržaj prostora po etažama:

A. studentski dom
glavni ulaz u studentski dom
prijemni hol sa recepcijom, stubama i dizalom p = 64,0m2
uredi za voditelje ustanove p = 22,50m2

B. dvorana
– ulazni hol u dvoranu
– sanitarije
– dvorana
– pozornica
– garderobe na prvom katu
– sanitarije
– kotlovnica p = 464,50m2

C. pučka kuhinja „Kruh sv. Ante“
– blagovaona pučke kuhinje p = 66,00m2
– kuhinja, ostave i wc p = 108,00m2
Prizemlje ukupno Pneto = 725,00m2

Studentski dom
blagovaona kapaciteta 100 mjesta
pripremna kuhinja + pranje suđa
praonica i peglanje rublja
ekonomsko stubište p = 168,50m2

D. poslovni prostori – uredi
– uredi p = 170,00m2
– sanitarije
– komunikacijski prostor
– stubište

Prvi kat ukupno Pneto = 338,50m2

Studentski dom – sobe
dvokrevetne sobe kom.19 p = 423,00m2
komunikacije+stube p = 118,50m2
višenamjenski prostor p = 113,00m2
sanitarije p = 7,50m2
čajna kuhinja p = 10,50m2
Drugi kat ukupno Pneto = 672,50m2

Studentski dom – sobe

dvokrevetne sobe kom.19 p = 423,00m2
komunikacije+stube p = 118,50m2
višenamjenski prostor p = 113,00m2
sanitarije p = 7,50m2
čajna kuhinja p = 10,50m2
Treći kat ukupno Pneto = 672,50m2

Studentski dom – sobe

dvokrevetne sobe kom.19 p = 423,00m2
komunikacije+stube p = 118,50m2
višenamjenski prostor p = 113,00m2
sanitarije p = 7,50m2
čajna kuhinja p = 10,50m2
Treći kat ukupno Pneto = 672,50m2

Studentski dom – sobe

dvokrevetne sobe kom.11 p = 245,00m2
komunikacije+stube p = 61,00m2
sanitarije p = 7,50m2
čajna kuhinja p = 10,50m2
Mansarda ukupno Pneto = 324,00m2

PROJEKTANTSKA PROCJENA INVESTICIJE

Izgradnje zgrade Franjevačkog studentskog doma i Franjevačke pučke kuhinje „Kruh sv, Ante“ u Mostaru

01. Građevinsko zanatski radovi:
Pripremni radovi, Zemljani radovi, Armirano betonski radovi, Zidarski radovi, Tesarski radova, Izolaterski radovi, Keramičarski radovi, Kameno polagački radovi, Parketarski radovi, Stolarski radovi, Bravarski radovi, Pokrivački radovi, Ličilački radovi, Limarski radovi, Fasaderski radovi
Ukupno građevinsko zanatski radovi 2 200 000,00KM ili

02. Elektroinstalacije slabe i jake struje
Elektromotorni razvod i utičnice, Unutarnji n.n razvod, Električna instalacija klimatizacije i ventilacije, Rasvjeta i panik rasvjeta, Razvodne table, Galvanizacija, Gromobran, Video nadzor, Vatro dojava
Ukupno elektroinstalacije slabe i jake struje 393 300,00KM ili

03. Unutarnje instalacije vodovod i kanalizacija
Unutarnje instalacije vodovod, Unutarnje instalacije kanalizacija, Požarna voda, Sanitarni uređaji
Ukupno vodovod i kanalizacija 229 425,00KM

04. Strojarske i termotehničke instalacije – Instalacije grijanja i ventilacije
instalacije dizalice topline, instalacije fan-coila sobe i učionice, instalacije plinskog kotla, strojarnica, instalacije radijatora kupatila i soba, klimatizacija dvorane, klimatizacija i ventilacija kapelice, pučka kuhinja (grijanje, hlađenje i ventilacija), grijanje i hlađenje zajednički prostori(uredi, ulazni holovi, recepcija), ventilacija kuhinje, topla potrošna voda, solarni kolektori
pasivno hlađenje, sustav automatske regulacije
Ukupno strojarsko termotehničke instalacije 595 000,00KM ili

REKAPITULACIJA
Cijene izražene u Konvertibilnim markama

GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI: 2 200 000,00KM
ELEKTROINSTALACIJE SLABE I JAKE STRUJE: 393 300,00KM
UNUTARNJE INSTALACIJE VODOVOD I KANALIZACIJA: 229 425,00KM
STROJERSKE I TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE: 595 000,00KM

UKUPNA PROJEKTANTSKA PROCJENA INVESTICIJE: 3 417 725,00 KM
Slovima: trimilionačetristosedamnaestsedamstodvadesetpet Konvertibilni Maraka